Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında 1. Çağrı Dönemi’nde (2017K214000/2018-1) kabul edilen projelerde dikkate alınarak amaç ve hedefler doğrultusunda tamamlayıcı nitelikte olacak şekilde aşağıdaki başlıklara yönelik proje başvuruları alınacaktır.

Proje Çağrı Başlıkları

 1. Bölgeye Özgü Ana Arı Çeşidinin Geliştirilmesi
 2. Arı Hastalıkları ve Zararlılarının Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Yöntemlerin Geliştirilmesi
 3. Arı ve Arı Ürünleri Reklam, Pazarlama Stratejilerinin Geliştirilmesi
 4. Ana Arı ve Arı İle İlgili Ürünlerin (Propolis, Polen, Arı Sütü, Arı Zehri, vb.) Üretimi, Depolanması, Hijyen, Verim ve Kalitesinin  Arttırılması
 5. Bölge Arıcılarının Sosyal ve Ekonomik Yaşamlarını İyileştirilme Uygulamaları
 6. Arılıklarda İhtiyaç Duyulan Enerji Gereksinimlerinin Karşılanmasına Yönelik Ekonomik ve Uygulanabilir Sistemler
 7. Arı ve Arı Ürünleri Tabanlı; Ticari Potansiyeli Yüksek, Pratikte Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Gıda Takviye Ürünleri,  Tamamlayıcı Tıp Ürünleri ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi
 8. Yeni Arı Besleme Ürünlerinin Geliştirilmesi (Mevcut Besleme Yöntemlerine Alternatif Olacak ve İklim Koşullarına Dayanıklılık Sağlayacak, Sentetik-Yarı Sentetik ve Doğal Arı Besleme Ürünlerinin Geliştirilmesi vb.)
 9. Arı Ürünlerinin Bölgesel Orijininin Tanımlanmasına Yönelik Sistemlerin Geliştirilmesi (Bingöl’e Özgü Arı Ürünlerinin Tanımlanmasına Olanak Sağlayacak Morfolojik, Kimyasal ve Moleküler Tabanlı Sistemlerin Geliştirilmesi)
 10. Arıcılığa Yönelik Girişimci Kadın Sayısının Artırılması Stratejilerin Geliştirilmesi [Mutfak (Füzyon Ürünler) Stratejileri, Uzman Arı ve Arı Ürünleri Üreticisi vb.)]
 11. Cezaevi Hükümlü ve Tutuklularının Rehabilitasyonu ve Meslek Kazanımında Arıcılığa Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi
 12. Bingöl Arı Turizminin Geliştirilmesine Yönelik, Katma Değeri Yüksek, Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Çalışmalar
 13. Bölgeye Özgü Ticari Potansiyele Sahip, Katma Değeri Yüksek, Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Materyallerinin Üretilmesi (Farklı Ambalaj Ekipmanları, Petekler, Kovanlar, Hediyelik Eşya, Oyuncak, Süs, vb.)
 14. Arı Ürünlerinden Ekonomik Değeri Yüksek Hedef Etken Madde Üretimi
 15. Bingöl Balının Standartizasyonu Kapsamında Belirlenen ve Uygulamaların Yapıldığı Alt Havzalardaki Arı Ürünlerinin Kalitesine Etki Eden Kalıntıların Tespitine Yönelik Çalışmalar
 16. Sabit Arıcılığa Yönelik İyileştirilmiş Arılık Alanlarının Tespiti ve Yeni Alanların Oluşturulması
 17. Arı Refahı ve Kovan Verimini Arttıracak Yenilikçi, Fonksiyonel Kovan ve Peteklerin Geliştirilmesi, Arı Davranışlarını İzleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
 18. Arı ve Arı Ürünleri İle İlgili (Kurum içi) Kurumsal Alt Yapı Projeleri (Programın Önceden Belirlenen Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri Doğrultusunda, PİKOM Birimi Bünyesinde veya Ortaklığında (Program İle  İlişkili Olarak Çalışılacak Birimler Tarafından) Sunulabilecektir.
 19. Bingöl Balının Standartizasyonu Kapsamında Belirlenen ve Uygulamaların Yapıldığı Alt Havzalardaki Balın Kalitesine Etki Eden Floristik ve Bitki Analizleri ile İlgili Bütüncül Çalışmalar
 •  Lisansüstü Tez Projeleri; Yukarıdaki çağrı başlıklarına yönelik sunulan Lisansüstü Tez Projeleri de Değerlendirilecektir.

 

Proje Başvuru Süreci, Bütçe Limitleri ve Süreler

Çağrı Çıkış Tarihi: 06 Şubat 2019

Proje Başvuru Son Tarihi: 13 Mart 2019

Proje Evraklarının İmzalı Olarak PİKOM Birimine (BÜBAP Alt Komisyonu) Teslimi ve Eksiklerin Giderilmesi İçin Son Tarih: 18 Mart 2019

Sunulacak Projeler İçin; Talep Edilen Süre En Fazla 36 Ay-Bütçe Limiti Bulunmamaktadır.

Lisansüstü Tez Projeleri; BÜBAP takvimine uygun olarak 3 dönem halinde sunulacaktır. İlgili projeler BÜBAP birimi tarafından desteklenen diğer lisansüstü tez projeleri için uygulanan prosedüre göre değerlendirilecektir.

–     Yüksek Lisans Tez Projeleri: 12.000 TL

–     Doktora Tez Projeleri: 18.000 TL

 

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Tüm proje türlerinde Bingöl Üniversitesi’nin belirlenen alanlarda ihtisaslaşmasına ve bölgesel kalkınmaya katkısı olacak şekilde yukarıda verilen çağrı başlıkları ile doğrudan ilgili projeler kabul edilecektir.
 • Projeler öncelikle Bölge’nin kalkınmasına ve Üniversite’nin ihtisaslaşmasına yapacağı katkılar vb. dikkate alınarak değerlendirilecektir.
 • Proje başvuruları 2. Çağrı Dönemi İçin Hazırlanan Yeni Proje Başvuru Formu ve Ekleri ile yapılacaktır.
 • Başvuru Formunda belirtilen eklerin ve gerekli imzaların eksikliği durumunda proje başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle son başvuru tarihinden önce başvuruların yapılması önerilir.
 • Proje önerilerinin, 1. Çağrı Döneminde kabul edilen ve yürütülen projelerden farklı olmalıdır (Bu hususta projeler sunulmadan PİKOM Birimi’nden bilgi alınmalıdır).
 • Programın amaç ve hedeflerine uygun olarak Üniversitemizin ilgili alanlarda ihtisaslaşmasına katkı sağlamak üzere;

Üniversitelerin Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı bünyesinde desteklenen/aday/yedek Üniversiteler ile gerçekleştirilen İş Birliği Protokolleri kapsamında sunulan Kurumsal projeler için; proje ekibinin en az yarısı Bingöl Üniversitesi personeli ve Bingöl Üniversitesi personelinin katkı oranı toplamı en az %51, Proje iş yükünün (iş paketleri, başarı ölçütleri, çalışmanın kapsamı vb.) en az %51’nin Bingöl’de yapılması zorunludur.

Sunulacak diğer Kurumsal projeler için; proje ekibinin en az yarısı Bingöl Üniversitesi personeli ve Bingöl Üniversitesi personelinin katkı oranı toplamı en az %51, Proje iş yükünün (iş paketleri, başarı ölçütleri, çalışmanın kapsamı vb.) en az %75’nin Bingöl’de yapılması zorunludur.

 • BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)  Mevzuatı gereği Proje Yürütücüleri Bingöl Üniversitesi personeli olmalı ve en az doktora derecesine sahip olmalıdır.
 • Online başvurular ve gerekli evrak yüklemeleri http://bubap.bingol.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
 • Başvuruya ilişkin evraklar; İlan Duyuru Sayfası- http://pikom.bingol.edu.tr/  ve http://bubap.bingol.edu.tr/ adreslerinden temin edilebilir.

EK DOSYALAR:

 1. PİKOM Proje Başvuru Formu 2019-1 OK.doc
 2. PİKOM Proje Bütçe ve Gerekçesi 2019-1 OK.doc
 3. PİKOM Proje Kaynaklar 2019-1 OK.doc
 4. PİKOM Proje Özgeçmişler 2019-1 OK.doc