Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı
“Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma”

Programın amacı; bölgede ortaya çıkan farklı gelişmişlik düzeylerinin ortadan kaldırılması için il ve bölgenin kaynak donanımına uygun şekilde tarım ve havza bazlı yeni sürdürülebilir bölgesel kalkınma modellerinin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi, Bingöl Üniversitesi’nin havza temelli kalkınma programıyla bölgede akademik açıdan ihtisaslaşmış bir üniversite görevi üstlenmesidir. Bölgenin mevcut verimlilik düzeyi ve inovasyon kabiliyetinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası rekabetçilik gücünün artırılması, kentlerin refah düzeylerini ve ülke ekonomisine katkılarını artıracak sektörel rekabet stratejilerinin ortaya çıkarılması ve bölge illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda; bölgedeki her havza veya mikrohavza için yeni ve bütüncül kalkınma modellerini belirlemek; bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak; kırsaldan kente göçü azaltmak; bireylerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, geliştirmek ve arttırmak; toplumsal kalkınmaya hız kazandırmak; Üniversitede Ar-Ge faaliyetleri sonucu elde edilecek bilgi ve tecrübeleri sahaya aktararak kalkınmaya yönelik toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüştürmek ve Üniversitenin bu alanda ihtisaslaşmasını sağlamak programın temel hedefleri arasındadır.

Bingöl ili ve bulunduğu bölge, ekolojik yapısı ve doğal kaynakları açısından zengin bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, nitelikli insan gücünün azlığı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geleneksel yöntemlerle yapılması nedeniyle bilimsellikten uzak olması, tarım ve hayvancılıkta karşılaşılan hastalıklarla mücadeledeki yetersizlikler, doğal kaynakların bilinçsizce kullanılarak tahrip edilmesi, ürün kalitesi, verimi ve çeşitliliğinin yetersizliği gibi olumsuzluklar mevcuttur. Dolayısı ile var olan potansiyelin uygun bir şekilde değerlendirilerek toplumun ekonomik ve refah düzeylerinin arttırılması son derece önem arz etmektedir. Bölgede arıcılık ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği diğer birçok sektörün önüne geçmiş ve bölge halkının büyük bir kısmının geçim kaynağı haline gelmiştir. Ayrıca, bölgede ekonomik potansiyeli yüksek bitkiler açısından zengin bir floraya sahiptir. Paydaşlarla yapılan yoğun istişareler neticesinde de fikirler bu alanda yoğunlaşmış; arıcılık ve ekonomik değeri yüksek olan bitkilere yönelik çalışmaların öncelikli olarak yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu sektörlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili, proje ve Ar-Ge çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Program kapsamında üniversite ayrıca; bölge halkına doğrudan eğitim desteği vermeyi, nitelikli iş gücü yetiştirmeyi, diğer paydaşlarla olan işbirliklerini güçlendirmeyi ve diğer üniversiteler tarafından da uygulanabilecek bir model geliştirmeyi hedeflemektedir.

Program kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak için yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı öncelikle “Arı ve Arı Ürünleri” ile “Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi“ çalışılmaları pilot çalışma konuları olarak seçilmiş ve bu alanlarla ilgili bütün konularda potansiyel tespiti, Ar-Ge çalışmaları, toplumsal katkısı vb. şeklinde detaylı ve bütüncül çalışmalar planlanmıştır.

Program sürecinde ve sonrasında Üniversitemiz;

  • Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirmek

  • Tarım ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında bir model merkez haline gelecektir.

  • Tarım ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında bir model merkez haline gelecektir.

  • İhtisaslaşma alanları ile ilgili yeni önlisans/lisans/lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları açılacaktır (Arıcılık, Süt ve Süt Ürünleri, Alternatif Enerji Kaynakları ve Eczacılık Hizmetleri gibi Önlisans Programları; Tarım Ekonomisi, Kalkınma Politikası gibi Lisans Programları; Bölgesel Kalkınma İktisadı, Modern Tarım Teknolojileri gibi Lisansüstü Programları). Ayrıca, program sürecinde yeni seçmeli ve zorunlu dersler açılacaktır. İlgili alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri tarım-havza bazlı kalkınma modelinde öncü olacak şekilde tasarlanarak ilin ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunulacaktır. Bunun sonucunda bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilmiş olunacaktır.

  • Belirlenen alanlarda fiziki ve akademik altyapının gelişmesi ile yeni ulusal ve uluslararası projeler yapılacaktır. Nitelikli ulusal/uluslararası yayınlar yapılacaktır. Enstitüler bünyesinde lisansüstü tezler yapılacaktır. Program sonunda belirlenen alanlarda görev alacak Öğretim Elemanlarımız uzmanlaşacaktır. Üniversitemiz Ar-Ge çalışmaları açısından akademik personel ve öğrenciler için cazibe merkezi olacaktır.

  • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belirlenen alanlarla ilgili kurslar/eğitimler düzenlenecektir. Üniversitemiz bu alanda Ulusal ve Uluslararası Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi olacaktır.

  • Farkındalık oluşturmak ve bilgi kaynağına ulaşımı kolaylaştırılmak amacı ile Merkez Kütüphanesinde sadece program ile ilgili bir alan tahsis edilecektir.

  • Ar-Ge çalışmaları sonucunda patentlerin alınması, yeni ürünlerin tescillenmesi ve markalaştırılması ve ihtisaslaşma teknopark kurulması söz konusu olacaktır.