Hakkımızda

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır. Bu kapsamda; Bingöl Üniversitesi  "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında "Pilot Üniversite" olarak seçilmiştir.

Üniversitemizin Pilot Üniversite olarak ilan edilmesi sonrası, ilin ekonomik ve sosyal yapısı, mevcut doğal kaynakların durumu, üniversitenin fiziki ve akademik altyapısı, anket/saha çalışmaları ve istişare toplantıları dikkate alınarak,  “Arı ve Arı Ürünleri” ve “Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” ana çalışma başlıkları olarak belirlenerek ilgili çalışma başlıklarına yönelik planlanan alt çalışma başlıkları bütçeleriyle birlikte YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunulmuştur.  YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda "Arı ve Arı Ürünleri" ana başlığı altında belirlen alt çalışma başlıkları şu şekildedir; 

 •  Bingöl Balının Standardize Edilmesi, Sertifikalandırılması ve Coğrafi İşaretleme ile Tescillenmesi
 •  Ana Arı Üretimi ve Arı Ürünlerinin (Bal, Propolis, Polen, Arı Sütü, Arı Zehri vb.) Üretim  Kapasitelerinin Artırılması
 •  Arı Ürünlerinin Alternatif Tıpta Kullanımına Yönelik Çalışmaların Geliştirilmesi
 •  Bölgeye Özgü Arı Hastalıkları ve Zararlıları ile  Mücadele Edilmesi
 •  Arı-Arılıkların Islahı, Bölgeye Uygun Arı Kovanı ve Peteklerinin Geliştirilmesi, Enerji Gereksiniminin Karşılanması
 •  Bal ve Propolis Kalitesine Etki Eden Metabolitlerin Tespit Edilmesi ve Katma Değeri Yüksek Ürün Haline Getirilmesi
 •  Alternatif Arı Besleme Ürünlerinin Geliştirilmesine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları
 •  Arıcılık Potansiyelinin Belirlenmesi, Elde Edilecek Bulguların Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması ve Veri Tabanlarının Oluşturulması
 • Arıcılık için Sürdürülebilir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma modellerinin Oluşturulması Arı ve Arı Ürünleri ile ilgili Bilişim Sistemlerinin Geliştirilmesi
 •  Arı ve Arı Ürünlerine Yönelik Turizm Olanakların Araştırılması ve Geliştirilmesi

“Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” ana başlığı altında ise aşağıdaki çalışma başlıkları belirlenmiştir:

 • Bingöl İl Florasının Belirlenmesi
 • Bal Ormanı ve Bal Meralarının Oluşturulması
 • Bölgedeki Mevcut Doğal Kaynak Potansiyellerinin Belirlenmesi, Coğrafi Bilgi Sitemi Kullanılarak Haritalanması ve Değerlendirilmesi 

 Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi tarafından belirtilen konu başlıkları kapsamında; maddi ve beşeri kaynakların etkin olarak kullanıldığı, ilin ve bölgenin tarım ve havza bazlı kalkınmasının amaçlandığı toplam 40 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerden 26 tanesi tamamlanmış olup 15 tanesi devam etmektedir.