Kısa Orta ve Uzun Vadeli Hedefler

    Kısa Vadedeki Hedefler

 • Belirlenen amaç ve hedeflere etkin bir şekilde ulaşmak için kurumsal bir yapı oluşturulacaktır.
 • Araştırma, üretim ve eğitim odaklı merkezler (Arı ve Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezi, Arı Zararlıları ve Hastalıkları Teşhis Merkezi; Sosyo-ekonomik analizlerinin yapılacağı Bin-Ekolab Merkezi, Çiftçi Eğitim Merkezi vb.) kurulacaktır.
 • Pilot havzaların florası belirlenmiş ve referans polen preparatları oluşturulacaktır.
 • Bal Merası ve Bal Ormanı kurulacaktır.
 • Arıcılık sektörünü ve bitkisel üretimi etkileyen coğrafik faktörler belirlenecektir.
 • Arıcılık müzesi, apiterapi merkezi, arıcılık eğitim alanları, arı üretim alanları vb. olacak ve arıların en çok ziyaret ettiği bitkilerin ekildiği çok amaçlı Arıcılık Kompleksi kurulacaktır.
 • Çeşitli eğitim programları ile farkındalık sağlanmış olacaktır.
 • İhtisaslaşma alanı ile ilgili yeni program/bölüm/fakülte/lisansüstü programlar/enstitü kurulacak, seçmeli ve zorunlu dersler açılacaktır.
 • Konferans, Panel, Çalıştay düzenlenecektir.

       Orta Vadedeki Hedefler

 • Kovan başına düşen bal miktarı (kg) ve/veya bal verimi arttırılacaktır.
 • Bölgeye özgü bal standartları için gerekli markörler belirlenecektir.
 • Arı ile ilişkili katma değeri yüksek olan yeni ürünlerin üretimi sağlanacaktır.
 • Pilot alanlara ait coğrafi (iklim, topoğrafya vb.) veriler CBS yöntemleri ile haritalanacaktır.
 • Bal ve Etnobotanik Festivaller, Ulusal/Uluslararası Bölgesel Kalkınma Çalıştayları/Paneller/Sempozyumlar düzenlenecektir.

      Uzun Vadedeki Hedefler

 • Arı ve Arı Ürünleri AR-GE Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyonu tamamlanacaktır.
 • Üniversite bünyesinde Gıda ve Tarım Konulu Tematik Teknokent/TEKMER ve Teknoloji Transfer Ofisi kurulacaktır.
 • Yeni Uluslararası Akreditasyon Kriterlerini sağlamış Bal ve Arı Ürünleri markası oluşturulacaktır.
 • Yeni ve uzmanlaşmış üretici sayılarının artırılarak bal rekoltesi istenilen düzeye çıkarılacaktır.
 • İhtisaslaşma Programı kapsamında uzman akademik kadro oluşturulacak, bölge ve ülkenin bu alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirilecektir.
 • Arı ve Arı Ürünlerinin tamamlayıcı tıpta (Api-Terapi, Api-Air) kullanım potansiyelleri belirlenmiş ve bu potansiyellere yönelik tedavi merkezleri kurulacaktır.
 • Katma değere sahip etken maddelerin zenginleştirilmiş formları elde edilmiş ve kitlesel üretimine yönelik AR-GE merkezlerinin kurulumu tamamlanacaktır.
 • Yeni istihdam alanları oluşturulacak, özellikle kırsalda kadın ve gençlerin bu alanlarda çalışması sağlanacak, kırsaldan kente göçün azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
 • Üniversitemiz ve İlimiz, tarım ve havza bazlı sürdürülebilir kırsal kalkınma alanında bir model merkez haline gelecektir.
 • İlimizde bulunan küçük, orta ve büyük işletme sayısı arttırılacaktır. Makine, gıda, bilişim, tarım ve hayvancılık ile ilgili yeni işletmelerin kurulması için BÜBİN-TTO gereken projelendirme çalışmalarına öncülük edecektir.

2020 yılı ve sonrasında, kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerin tamamlanmasına yönelik faaliyetlerle birlikte, farkındalığın, yenilikçiliğin, inovatif yaklaşımların ve yeni pazarlama stratejilerinin yer alacağı çalışmalar gerçekleştirilecektir;

– Yerel arıcılık ve Arı ıslahı projeleri

-Arı ve arı ürünlerine yönelik rekolte ve yeni markalar ile katma değer artışı

-Modern ve model pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi

-3D ve 4D sanal herbaryum

-Yeni inovatif ürünler (arı besleme, farklı endüstirilirde kullanılabilecek ürünler)

-İldeki mevcut turizm olanaklarının (Apiturizim, arıcıların yaylara göçünün izlenmesi, demo arıcılık vb.) artırılmasına yönelik strateji projelerinin 2020 yılı sonunda proje çağrılarıyla başlaması hedeflenmektedir.